Tham gia với NEWNEO trong "Lễ Sớt Bát" kết hợp với "Lễ Vu Lan báo hiếu"

Hãy tham dự khóa "Lễ Sớt Bát" kết hợp với "Lễ Vu Lan báo hiếu" , cùng NEWNEO về xứ Phật để thấy lòng thanh tịnh và tâm an vui.