Khóa Vân Tay Đức Tích Hợp Chuông Cửa LS 8028 Vàng NEWNEO

Lưu ý làm trình tự theo các bước

-          Mật khẩu cài đặt ban đầu của khóa là 123456.

-          Nên lập danh sách người dùng để tiện cho việc lưu trữ và xóa sau này trên bộ khóa.

( Vd: Nguyễn Văn A – 001, Trần Văn B – 002, …)

 

Thay đổi Mật khẩu cài đặt ban đầu ( Bắt buộc ) :

 -          Vuốt bàn phím → Bấm Mật khẩu cài đặt ban đầu → Bấm # → Bấm * → Bấm Mật khẩu cài đặt  mới (từ 4 - 8 số) → Bấm # → Bấm mật khẩu quản lý mới 1 lần nữa → Bấm # để xác nhận.

-          Lưu ý : từ các bước sau sử dụng mã số mới này làm mật khẩu cài đặt.

 

Cách vào menu cài đặt và bản chức năng:

 -          Vuốt bàn phím → Bấm Mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm số từ 1 đến 9 để lựa chọn chức năng tương ứng.

-          Các chức năng bao gồm:

1 - Cài đặt vân tay, thẻ, mật khẩu.

2 - Xóa vân tay, thẻ, mật khẩu.

3 - Thiết lập hệ thống khóa.

5 - Bật tắt chức năng thông phòng.

9 - Chức năng tăng giảm âm lượng khóa.

 

Cài đặt vân tay, thẻ, mã số :

-          Vuốt bàn phím → Bấm Mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm 1 → Nhập số từ 1 đến 3 để lựa chọn chức năng tương ứng.

-          Các chức năng bao gồm:

1 - Cài đặt vân tay.

2 - Cài đặt thẻ.

3 - Cài đặt mật khẩu.

 

Cài đặt vân tay :

-          Vuốt bàn phím → Bấm Mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm 1 → Bấm 1 → nhập 3 số (001 – 100) → Quét vân tay 2 lần → Bấm # (3 lần) để xác nhận hoặc * để quay trở lại menu cài đặt.

 

Cài đặt thẻ :

-          Vuốt bàn phím → Bấm Mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm 1 → Bấm 2 → nhập 3 số (001 - 100) → Quét thẻ qua mặt khóa → Bấm # (3 lần) để xác nhận hoặc * để quay trở lại menu cài đặt.

 

Cài đặt mật khẩu :

-          Vuốt bàn phím → Bấm Mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm 1 → Bấm 3 → Nhập 3 số (001 - 100) → Nhập mật khẩu từ 4 đến 8 chữ số → Bấm # (3 lần) để xác nhận hoặc * để quay trở lại menu cài đặt.

 

Xóa vân tay, thẻ, mã số :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm 2 → nhập số từ 1 đến 3 để lựa chọn chức năng tương ứng.

-          Các chức năng bao gồm:

1 - Xóa vântay.

2 - Xóa thẻ.

3 - Xóa mật khẩu.

 

Xóa vân tay :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm 2 → Bấm 1 → Nhập 3 số (001 - 100) đã lưu vân tay → Bấm # để xác nhận hoặc * để quay trở lại.

 

Xóa thẻ :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm 2 → Bấm 2 → nhập 3 số (001 - 100) đã lưu thẻ → # để xác nhận hoặc * để quay trở lại.

 

Xóa mật khẩu :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm 2 → Bấm 3 → nhập 3 số (001 - 100) đã lưu mật khẩu → # để xác nhận hoặc * để quay trở lại.

 

Thiết lập hệ thống khóa :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu quản lý → Bấm # → Bấm 3 → Nhập số từ 1 đến 4 để lựa chọn chức năng tương ứng .

-          Các chức năng bao gồm:

1 - Hẹn giờ khóa cửa.

2 - Bật tắt chế độ báo động.

3 - Bật tắt chế độ hướng dẫn bằng giọng nói.

4 - Chuyển ngôn ngữ.

 

Hẹn giờ khóa cửa :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu quản lý → Bấm # → Bấm 3 → Bấm 1 → Nhập thời gian khóa theo định dạng năm - tháng - ngày - giờ - phút → Bấm # để xác nhận hoặc * để quay trở lại menu thiết lập hệ thống khóa.

(vd: 12/09/2016, 8h30 sẽ nhập vào 1609120830)

 

Bật tắt chế độ báo động :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu quản lý → Bấm # → Bấm 3 → Bấm 2 → Bấm # để xác nhận hoặc * để quay trở lại menu thiết lập hệ thống khóa.

 

Bật tắt chế độ hướng dẫn bằng giọng nói :

 

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu quản lý → Bấm # →Bấm 3 → Bấm 3 → Bấm # để xác nhận hoặc * để quay trở lại menu thiết lập hệ thống khóa.

 

Chuyển ngôn ngữ: (tiếng Trung hoặc tiếng Anh) :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu quản lý → Bấm # → Bấm 3 → Bấm 4 → Bấm  # để xác nhận hoặc * để quay trở lại menu thiết lập hệ thống khóa.

 

Bật tắt chức năng thông phòng :

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu quản lý → Bấm # → Bấm 5 → Bấm # để xác nhận hoặc * để quay trở lại menu chính.

 

Tăng giảm âm lượng khóa:

-          Vuốt bàn phím → mật khẩu quản lý → Bấm # → Bấm 9 → Phím 8 để giảm âm lượng và phím 2 để tăng âm lượng → Bấm # để xác nhận.

 

Cách reset :

-          Mở nắp pin phía sau → Bấm giữ nút Reset 5s đến khi nghe tiếng Beep kéo dài là được.