Khóa Điện Tử Vân tay Thông Minh NEWNEO DYEP-ZW01

Lưu ý làm trình tự theo các bước

-          Chuông cửa : nhấn ( số 0 ) trong 2 giây khi đèn màn hình tắt.

-          Tắt âm : nhấn ( # ) trong 2 giây khi đèn màn hình tắt.

-          Reset : ở phía dưới nắp pin, nhấn trong 5 giây.

-          Nhấn nút để mở khóa : chức này có thể tắt trong tùy chọn.

-          Vào chế độ cài đặt khóa (Menu) : nhấn *  # hoặc nhấn nút SET ở mặt sau nắp pin phía sau, nhập mật khẩu mặc định là 123456 để vào menu.

 

Cài đặt vân tay:

 -          Thêm vân tay : chọn Fingerprint nhấn #  nhấn # ( Add fingerprint )  nhấn # cài đặt vân tay ( nhập mã số user 01-99 )  nhấn # → quét vân tay 3 lần.

-          Xóa vân tay : chọn Fingerprint nhấn #  nhấn # ( Delete fingerprint )  nhấn # để xóa vân tay ( nhập mã số user cần xóa 01-99)  nhấn # để xác nhận.

-          Xóa toàn bộ vân tay : chọn Fingerprint nhấn #  nhấn # ( Delete All )  nhấn # để xác nhận.

 

Cài đặt mã số:

 -         Thêm mã số : chọn Password nhấn #  nhấn # ( Set unlock password )  nhấn # để cài mã số ( vd : 123456 ) → nhập mã lại 1 lần nữa  nhấn # để xác nhận.

-          Xóa mã số : chọn Password nhấn #  nhấn # ( Delete unlock password )  nhấn # để xóa mã số.

Thay đổi mã số : chọn Password nhấn #  nhấn # ( Change access password )  nhấn # nhập mã số mới ( vd : 654321 )  nhập mã số lại 1 lần nữa  nhấn # để xác nhận.

 

Cài đặt thẻ :

 -          Thêm thẻ : chọn IC nhấn #  nhấn # ( Add IC )  nhấn # để cài đặt thẻ ( quét thẻ qua máy 1 lần ).

-          Xóa thẻ : chọn IC nhấn #  nhấn # ( Delete IC )  nhấn # để xóa thẻ ( nhập 5 số cuối của thẻ )  nhấn # để xác nhận.

-          Xóa toàn bộ thẻ : chọn IC nhấn #  nhấn # ( Delete All )  nhấn # để xóa toàn bộ thẻ  nhấn # để xác nhận.

 

Cài đặt remote :

 -          Chọn Remote Controller nhấn #  nhấn # ( Add remote controller )  nhấn # để cài đặt.

-          Xóa remote : Chọn Remote Controller nhấn #  nhấn # ( Delete remote controller )  nhấn # để xóa remote  nhấn # để xác nhận.

 

Cài đặt hệ thống :

 -          Cài đặt thời gian : chọn System nhấn #  nhấn # ( change system time )  nhập thời gian và nhấn #  nhấn # để xác nhận.

-          Chọn chế độ mở khóa : chọn System nhấn #  nhấn # ( change unlock way )  chọn chế độ khóa cửa ( có 3 chế độ) và nhấn #  nhấn # để xác nhận.

-          Chế độ tự động mở khóa : chọn System nhấn #  nhấn # ( switch unlock )  chọn chế độ ( switch unlock on/off ) và nhấn #  nhấn # để xác nhận.

-          Ngôn ngữ : chọn System nhấn #  nhấn # ( language )  chọn chế độ ngôn ngữ ( Tiếng Trung, Tiếng Anh ) và nhấn #  nhấn # để xác nhận.

Lưu trữ : chọn System nhấn #  nhấn # ( record )  nhấn 2 hoặc 8 để xem lưu trữ.