Hướng dẫn sử dụng Khóa kiểm soát ra vào TFS 10

MÃ SỐ : KHÓA ĐIỆN TỬ VÂN TAY KIỂM SOÁT RA VÀO TFS10

1) Đăng nhập menu cài đặt khóa (ST):
* → 0 → #→ 88888888
Bấm * để thoát khỏi chế độ cài đặt khóa


2) Đổi mật khẩu admin:
Vào menu cài đặt khóa (1) → 1 → * → nhập ID để làm admin (vd: 1 tới 5 ) → # → nhập mã số (gồm 8
số) hoặc thẻ hoặc vân tay (vân tay nhập 2 lần) →
 # → #
Ví dụ: id user của admin là 1 và mật khẩu cần đổi là 12345678
Thao tác chính xác như sau:
* 0 # 88888888 1 * 1 # 12345678 # #
- Ngay sau khi đổi mật khẩu admin, mật khẩu mặc định là 88888888 sẽ mất đi
- Có thể cài đặt 5 admin
- Có thể cài đặt liên tiếp mật khẩu, thẻ và vân tay liên tục cho một admin, nghĩa là sau khi cài
xong vân tay, có thể cài đặt tiếp mật khẩu 8 chữ số và bấm # để kết thúc quá trình cài đặt
cho admin đó


3) Tạo mật khẩu người dùng:
* → user id admin → # → nhập mật khẩu, vân tay hay thẻ của admin → 1 → số id của người dung
(bắt đầu từ số 6) →
 # → nhập mã số (gồm 8 số) hoặc thẻ hoặc vân tay (vân tay nhập 2 lần) của
người dùng →
 # → #
Ví dụ: id user của admin là 1 và mật khẩu là 12345678, id user của người dung là 6 và mật khẩu là
23456789
Thao tác chính xác như sau:
* 1 # 12345678 1 6 # 23456789 # #
Đối với vân tay, có thể cài đặt liên tiếp vân tay cho một user id
* 1 # 12345678 1 6 # vân tay 1 nhập lại vân tay 1 # … vân tay 2 nhập lại vân tay # #
- User ID đầu tiên bắt đầu bằng số 6 cho tới 99999
- Có thể cài đặt liên tiếp mật khẩu, thẻ và vân tay liên tục cho một user, nghĩa là sau khi cài
xong vân tay, có thể cài đặt tiếp mật khẩu 8 chữ số và bấm # để kết thúc quá trình cài đặt
cho user đó


4) Xóa người dùng:
*  user id admin → # → nhập mật khẩu, vân tay hay thẻ của admin → 2 → id user cần xóa → #
Ví dụ: id user của admin là 1 và mật khẩu là 12345678, id user cần xóa là 6
* 1 # 12345678 2 6 #


5) Xóa toàn bộ người dùng:
* → user id admin → # → nhập mật khẩu, vân tay hay thẻ của admin → 2 → 0000 → #
Ví dụ: id user của admin là 1 và mật khẩu là 12345678
* 1 # 12345678 2 0000 #


6) Cách mở khóa:
- Đối với vân tay và thẻ, chỉ cần đưa qua bộ khóa sẽ tự mở
- Đối với mật khẩu thì cần nhớ user id của mình để mở khóa
Nhập user ID →
 # → nhập mật khẩu 8 số
Ví dụ: id user là 1 và mật khẩu là 12345678
1 # 12345678


7) Cách khôi phục lại bộ khóa như mới (Restore factory settings)
* → user id admin → # → nhập mật khẩu, vân tay hay thẻ của admin → 8 → 2 → #
Ví dụ: id user của admin là 1 và mật khẩu là 12345678
* 1 # 12345678 8 2 #