Hướng dẫn sử dụng Khóa kiểm soát ra vào TDS 16

* Ghi chú: 123456 là mật khẩu admin mặc định

(1) Vào chương trình cài đặt :
Nhấn nút "ENT" 4 lần → nhập mật khẩu admin mặc định “123456” → nhấn “ENT” 
Nếu vào chế độ cài đặt thành công thì thiết bị sẽ phát ra 2 tiếng "di di", còn nếu thất bại sẽ phát ra tiếng "di" dài.


(2) Thay đổi mật khẩu admin mặc định

Làm như bước (1) để vào chế độ cài đặt → Nhấn 0 (vào chức năng thay đổi mật khẩu admin) → nhập mật khẩu admin mới (gồm 6 chữ số)→ nhấn nút “ENT” → nhập lại mật khẩu admin mới → nhấn nút “ENT” → nhấn 9 để thoát ra(3) Thêm 1 hoặc nhiều thẻ mở cửa

Làm như bước (1) để vào chế độ cài đặt → Nhấn 1 → quét tất cả thẻ cần đăng ký vào đầu đọc → nhấn “ENT” để lưu lại →nhấn 9 để thoát

 

(4) Cài đặt mật khẩu mở cửa ( phải sử dụng 6 chữ số)

Làm như bước (1) để vào chế độ cài đặt → Nhấn “6” → nhập mật khẩu mới → nhấn “ENT” → nhập lại mật khẩu mới
→ nhấn “ENT” → nhấn “9” để thoát

 

(5) Xóa thẻ

Làm như bước (1) để vào chế độ cài đặt → Nhấn 3→ nhấn 0 → đưa thẻ vào thiết bị → đưa tiếp thẻ khác muốn xóa vào thiết bị → nhấn “ENT” → nhấn “9” để thoát

 

(6) Xóa mật khẩu

Làm như bước (1) để vào chế độ cài đặt → Nhấn 3 → nhấn 1 → nhập id của người dùng → nhấn “ENT” → nhấn “ENT”→ nhấn “9” để thoát

 

(7) Xóa tất cả thẻ

Làm như bước (1) để vào chế độ cài đặt → Nhấn 3 → nhấn 2 → nhập “9999” → nhấn “ENT” → nhấn “9” để thoát

 

(9) Xóa tất cả thẻ

Card and password press 4, 1 → press “ENT” → press “9” to exit

Password press 4, 2 → press “ENT” → press “9” to exit

 

(9) Reset toàn bộ

Tắt nguồn điện sau đó mặt sau của thiết bị chuyển sang cọc 2 & 3 . Sau đó mở nguồn điện lên , khi nghe 2 tiếng " di di " thì cắm lại cọc 1 & 2 như cũ. Lúc này thiết bị đã reset hoàn toàn