Khóa Điện Tử Thông Minh Đức Tích Hợp Chuông Cửa NEWNEO TDT 1330

Khóa điện tử sử dụng chức năng : THẺ TỪ / MÃ SỐ / CHÌA KHÓA CƠ để mở cửa.
* Thẻ chủ : dùng để mở cửa khi khóa chốt chết ở bên trong
* Thẻ người sử dụng : dùng để mở cửa, nhưng không thể mở khi khóa chốt chết ở bên trong
* Thẻ khẩn cấp ( thẻ thông phòng ) : dùng để chuyển chế độ giữa khóa bình thường và khóa luôn mở ( mở được ngay khi chốt chết ở bên trong )


1/ Tạo thẻ chủ :
- Bạn phải sử dụng chìa khóa cơ để cài đặt thẻ chủ đầu tiên. Bạn dùng chìa cơ xoay sao cho các cò khóa rút hết vào trong thân khóa và giữ lại ở trạng thái đó cho đến khi nghe 1 tiếng "DI" và đèn đỏ sáng lên -> đưa thẻ muốn làm thẻ chủ vào đầu đọc -> bạn nghe 1 tiếng "DI" ngắn và 1 tiếng "DI" dài -> Thẻ chủ đã cài thành công
- Nếu mất thẻ chủ bạn sử dụng cách này để làm lại thẻ chủ mới .


2/ Tạo thẻ người sử dụng :
- Đưa thẻ chủ vào đầu đọc -> nghe tiếng "DI" + đèn xanh sáng lên -> đưa thẻ chủ vào lần thứ 2 -> đèn xanh nhấp nháy ( đang ở chế độ cài đặt ) -> đưa thẻ người sử dụng vào-> nghe 1 tiếng "DI" -> cài thành công -> Có thể cài liên tục nhiều thẻ cho người sử dụng -> nếu không cài đặt thẻ nữa bạn chờ 5s sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt.


3/ Xóa từng thẻ của người sử dụng :
- Đưa thẻ chủ vào đầu đọc -> nghe tiếng "DI" + đèn xanh sáng lên -> chờ 5s đèn xanh chuyển sang đèn đỏ ( đang ở chế độ xóa thẻ ) -> đưa thẻ cần xóa vào đầu đọc -> mỗi lần xóa đèn xanh sáng lên và chuyển lại đèn đỏ -> thành công -> chờ 5s để thoát khỏi chế độ cài đặt.


4/ Xóa tất cả các thẻ người sử dụng :
- Đưa thẻ chủ vào đầu đọc -> nghe tiếng "DI" + đèn xanh sáng lên -> chờ 5s đèn xanh chuyển sang đèn đỏ ( đang ở chế độ xóa thẻ ) -> đưa thẻ chủ vào đọc liên tiếp 10 lần ( mỗi lần đọc đèn xanh sẽ nháy lên ) -> nghe 1 tiếng "DI" dài -> xóa tất cả thẻ thành công


5/ Cài đặt mã số mở cửa :
- Bạn sử dụng chìa cơ vặn mở cửa sao cho tất cả cò khóa thục vào trong, giữ lại ở trạng thái đó cho đến khi nghe 1 tiếng "DI" và đền đỏ sáng lên -> nhấn # -> nhấn 01 ( đối với mã số thứ 1, mã số thứ hai nhấn "02" ) -> nhập mã số mở cửa với 8 số tự chọn -> nhấn # -> đèn xanh sáng lên -> cài đặt thành công.
* Sử dụng mã số để mở cửa : nhấn mã số ( 8 số đã cài đặt ) -> nhấn #


6/ Xóa tất cả mật khẩu :
- Lấy 1 viên pin ra (những viên pin còn lại vẫn lắp bình thường) -> nhấn giữ 1 nút bất ký + bạn sử dụng chìa cơ vặn mở cửa sao cho tất cả cò khóa thục vào trong, giữ lại ở trạng thái đó và lắp viên pin đã tháo vào cho đến khi nghe 1 tiếng "DI" và đền đỏ sáng lên -> màn hình hiện chữ số "001" -> nhấn # -> nghe 1 tiếng "DI" dài + đèn xanh sáng lên-> tất cả các pass đã được xóa