Khóa Điện Tử Thông Minh Đức Cho Cửa Nhôm NEWNEO H929M

Lưu ý làm trình tự theo các bước

-          Có thể cài đặt 9 mật khẩu người dùng (User ID ), mật khẩu có chiều dài từ 3 – 12 số, sai mật khẩu 6 lần sẽ bị khóa bàn phím trong 3 phút.

-          Mật khẩu cài đặt ban đầu của khóa là 11111111 ( 8 số 1 ).

 

Đổi mật khẩu chủ:

-          Bấm # → Bấm 0 → Bấm ( 8 số 1 ) → Bấm # → Bấm 0 → Bấm Mật khẩu cài đặt mới → Bấm # để xác nhận.

-          Lưu ý:

Sau khi thực hiện bước cài đặt này, ( 8 số 1 ) sẽ đổi thành Mật khẩu cài đặt mới.

 

Thêm tài khoản người dùng (USER)::

-          Bấm # → Bấm 0 → Bấm mật khẩu cài đặt → Bấm # → Bấm User ID → Bấm Mật khẩu người dung mới → Bấm # để xác nhận.

-          Lưu ý:

User ID :theo thứ tự từ 1 – 9.

VD : Người đầu tiên thì bấm User ID là 1, người thứ 2 thì bấm User ID là 2 . 

 

Xóa người dùng :

Bấm # à Bấm 0 à Bấm Mật khẩu cài đặt à Bấm # à Bấm User ID cần xóa à Bấm # để xác nhận.